Pomiar szczelności budynków

Cel pomiaru szczelności budynku  Powietrze na osobę i pomieszczenie   Szczelność powietrzna budynku  Szkolenia wykonawców oceny szczelności budynków  Krajowa sieć wykonawców pomiarów szczelności budynków
STRATY SPOWODOWANE NIEKONTROLOWANYM WYPŁYWEM CIEPŁEGO POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO WYNOSZĄ OD KILKUDZIESIĘCIU DO KILKUSET % CAŁEJ ENERGII DOSTARCZANEJ DO OGRZANIA BUDYNKU.
BUDYNKI W KRAJACH UE ODPOWIADAJĄ ZA 40 % ŁĄCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII W UNII.
Obowiązek wykonywania pomiarów szczelności budynków wprowadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2019 r. wszystkie nowo powstające budynki użyteczności publicznej były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”.
Weryfikacja i potwierdzenie osiągniętego standardu energetycznego.
Weryfikator Energetyczny jest to osoba mająca kwalifikacje: Certyfikatora i Audytora Energetycznego.
Absolwenci SP SAE UP są dyplomowanymi Certyfikatorami i Audytorami Energetycznymi.
Weryfikacji poddaje się cały proces budowy; -projekt, -materiały, -etapowe odbiory prac, -odbiory, -regulacje -badanie budynku po zakończeniu budowy.
Po zakończeniu budowy wykonuje się: pomiary szczelności budynku. Pomiary wykonuje się metodą podciśnieniową i nadciśnieniową przy różnicy ciśnienia 50 Pa, pomiędzy częścią wewnętrzną i zewnętrzną budynku oraz termografię całego budynku.

Comments are closed.