Szczelność powietrzna budynku

Urządzenia Infiltec Powietrze na osobę i pomieszczenie  Szczelność powietrzna budynku  Szkolenia wykonawców oceny szczelności budynków   Krajowa sieć wykonawców pomiarów szczelności budynków   Szkolenia z oceny szczelności budynku

Badanie szczelności powietrznej budynku wykonuje się wg normy PN-EN 13829. „Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”
Ocena szczelności budynku wykonywana jest przy różnicy ciśnienia 50Pa, pomiędzy ciśnieniem wewnętrznym budynku, a ciśnieniem atmosferycznym zewnętrznym. Przy powstaniu podciśnienia lub nadciśnienia, poprzez przegrody zewnętrzne i nieszczelności przenika powietrze zewnętrzne lub wewnętrzne. Proces pomiaru jest procesem ciągłym i może trwać od jednej do kilku godzin w zależności od wielkości budynku. Dla zachowania żądanej różnicy ciśnień, powietrze napływające jest usuwane poprzez wentylator osiowy. Ilość i ciśnienie przepływającego powietrza jest mierzona w urządzeniu pomiarowym i zapisywana w programie komputera. Do programu wprowadza się dane badanego budynku, min: objętość, powierzchnia podłogi, powierzchnie przegród i dane dotyczące warunków pogodowych. Na podstawie wprowadzonych i zmierzonych danych program oblicza krotność wymiany powietrza. Krotność wymiany określana współczynnik n50, oznaczającym liczbę wymiany powietrza całej objętości budynku w czasie 1 godziny, przy różnicy ciśnień wewnętrznego i zewnętrznego w wysokości 50Pa.
Wartość n50 jest określona w warunkach technicznych, w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Maksymalne wartości wymian powietrza wynoszą:
– budynki z wentylacją grawitacyjną: n50 ≤ 3,0,
– budynki z wentylacją mechaniczną: n50 ≤ 1,5,
– budynki pasywne, energooszczędne: n50 ≤ 0,6.
Budynki pasywne i energooszczędne muszą spełniać warunek krotności wymiany powietrza n50 ≤ 0,6. Powietrze wentylacyjne w budynkach pasywnych powinno być dostarczane poprzez rekuperatory.

Comments are closed.